Obchodní a reklamační podmínky

 

Obchodní a reklamační podmínky

MANIOLA

Jméno, příjmení, IČ, sídlo:

Ing. Hana Brinkeová, IČ: 01335511, Český Rudolec 78, 37883

 

I.

Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní a reklamační podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě. Obchodní a reklamační podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších novel.

II.
Vymezení pojmů

 1. „Spotřebitelská smlouva“ – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Obchod“ – internetový obchod na internetové adrese www.bylinkymaniola.cz.
 3. „Zboží“ – věci a produkty nabízené prodávajícím k prodeji v obchodě.
 4. „Prodávající / dodavatel“ – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 5. „Kupující/spotřebitel“ – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 6. „Kupující/nikoli spotřebitel“ – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 7. „Uzavření kupní smlouvy“ – není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 8. „Reklamace“ – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

III.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

 1. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

IV.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 1. Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět a my vám dle vašeho výběru vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za jiné.
 2. Odstoupení od smlouvy – Internetový obchod poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.
  Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před expedicí zboží.
 3. Toto právo se nevztahuje na zboží vyrobené na zakázku nebo upravené podle vašeho přání.
 4. Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete nám zboží včetně kopie daňového dokladu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy na adresu prodávajícího.
 5. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.
 6. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.
 7. Vrácení peněz - Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 8. V případě vrácení zboží budou peníze zaslány na bankovní účet.

V.

Reklamace zboží

 1. Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.
 2. Spotřebitel je oprávněn reklamovat vady, jež se na zboží vyskytly v době 24 měsíců po převzetí zboží. Ustanovení předchozí věty neplatí a nevztahuje se na kupujícího, který není spotřebitelem, přičemž takový kupující je oprávněn zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.
 3. Práva z vad se nevztahují především na vady, které:
  1. byly reklamovány po uplynutí doby dle odst. 2,
  2. mají původ v užívání zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání nebo v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití,
  3. jsou zapříčiněny nedovolenými nebo neodbornými zásahy do zboží,
  4. byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze zboží.
 4. Při uplatnění práv z vad je kupující povinen předložit reklamované zboží a kopii daňového dokladu o koupi (faktury).
 5. Lhůty k uplatnění práva z vad začínají běžet od převzetí zboží kupujícím.
 6. V případě doručení zboží dobírkou je kupující povinen při převzetí si vždy zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u doručující služby i prodávajícího. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena pouze v souladu s pokyny prodávajícího.
 7. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je kupující povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnu ode dne doručení zásilky.

VI.
Nároky z vad

 1. Spotřebitel má práva z vadného plnění dle §2165 a násl. OZ, přičemž prodávající též odpovídá za jakost zboží při převzetí dle §2161 OZ. Předchozí věta se však nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem, přičemž takový kupující je oprávněn zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.
 2. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit především dle §2169 OZ. Předchozí věta se však nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem, přičemž takový kupující je oprávněn zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.

VII.
Posouzení a vyřízení reklamace

 1. Reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu (faktury) zašle kupující zpět na adresu prodávajícího.
 2. V reklamaci je kupující povinen uvést i podrobný popis reklamované vady zboží.
 3. K reklamaci nesplňující podmínky dle bodu 1 a 2 nebude prodávajícím přihlíženo.
 4. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující.
 5. Reklamované zboží nelze prodávajícímu zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude přihlíženo.
 6. O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem.
 7. Po obdržení reklamovaného zboží spolu s kopií daňového dokladu posoudí prodávající reklamované zboží s ohledem na vady namítané kupujícím.
 8. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu zboží za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou zboží a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.
 9. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu).
 10. Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

VIII.
Vrácení Zboží

(článek VIII. se nevztahuje na vrácení zboží dle čl. IV.)

 1. V případech, na které se nevztahují ustanovení dle čl. IV., je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží tehdy, jestliže dojde k zániku kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím ke konkrétnímu zboží, zejména pak v případě účinného odstoupení některého účastníka od kupní smlouvy.
 2. Jestliže tak z jakéhokoli jiného důvodu než dle čl. IV. vznikne kupujícímu povinnost k vrácení zboží prodávajícímu, je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží nejpozději do 20 dnů od vzniku takové povinnosti.
 3. V případě, že kupující převzal od prodávajícího zboží osobní odběrem, je kupující povinen zboží vrátit a předat prodávajícímu ve lhůtě dle odst. 2 v prodejním místě prodávajícího, kde si dříve zboží převzal.
 4. Kupující je povinen předat prodávajícímu zboží nepoškozené, čisté a se všemi součástmi a příslušenstvím, jenž byly součástí koupě.
 5. V případě porušení povinnosti dle odst. 4 je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu:
  1. částku odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání kupujícího se zbožím,
  2. přímé náklady na opravu zboží ve skutečné výši takových nákladů,
  3. přímé náklady na čištění zboží,
  4. cenu chybějících součástí nebo příslušenství.
 6. Kupující je povinen uhradit vyúčtované částky dle odst. 5 do 5 dnů od oznámení takového vyúčtování kupujícímu.
 7. Ocitne-li se kupující v prodlení s vrácením zboží, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny zboží (včetně DPH), o jehož vrácení se jedná, která byla fakturována kupujícímu při koupi zboží, a to za každý i započatý den takového prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody v plné výši není uhrazením smluvní pokuty nikterak dotčen. Kupující je povinen uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu do 5 dnů od oznámení jejího vyúčtování.
 8. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu zboží uhrazenou dříve kupujícím (po případném započtení částek náhrady škody a částek dle odst. 5) teprve poté, co prodávajícímu bude ze strany kupujícího vráceno zboží, ohledně něhož kupující takto odstoupil od smlouvy.
 9. Ustanovení tohoto článku VIII. se nevztahuje na případy, kdy dojde k zániku smlouvy odstoupením Spotřebitele dle čl. IV.

IX.
Ochrana osobních údajů

 1. Osobní data kupujících jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.
 2. Osobní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

X.
Závěrečná ustanovení

 1. Vyplnění registračního formuláře obchodu, vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci obchodu a odesláním kterékoli objednávky v rámci obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s prodávajícím prostřednictvím obchodu, se vždy zároveň považuje za potvrzení souhlasu s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
 2. Uzavřená kupní smlouva stejně jako veškeré vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při objednávání či prodeji zboží prostřednictvím obchodu se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem českého práva.
 3. Dojde-li v souvislosti s koupí zboží prostřednictvím obchodu ke sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle uvedeného zákona je spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (internetová stránka: www.coi.cz).
 4. Kupující potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami učiněný zejména způsobem dle odst. 1, se mezi účastníky považuje za souhlas písemný (resp. postavený naroveň souhlasu písemnému) a veškerá ujednání obchodních a reklamačních podmínek za sjednaná písemně (resp. postavená naroveň sjednání písemnému). Tam kde tedy zákon výslovně vyžaduje pro taková ujednání písemnou formu, má se mezi účastníky za to, že tato byla řádně dodržena a provedena již odsouhlasením obchodních a reklamačních podmínek touto elektronickou formou.
 5. Kupující dále výslovně prohlašuje a potvrzuje, že v dostatečném předstihu před učiněním objednávky zboží a též před uzavřením smlouvy ke zboží byly kupujícímu ze strany prodávajícího poskytnuty všechny informace, které jsou obsahem těchto obchodních a reklamačních podmínek, s těmito se předem plně seznámil, a že smlouva ke zboží bude z jeho strany uzavírána poté, co byl již před jejím uzavřením v dostatečném předstihu seznámen s veškerými ujednáními, informacemi, prohlášeními a upozorněními uvedenými v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, a tyto považuje za jasné a srozumitelné.
 6. Kupující prohlašuje, že je plně seznámen s podmínkami těchto obchodních a reklamačních podmínek a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad.